x

Over de BVBO

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) werd opgericht in 1971 en vertegenwoordigt momenteel 20 ondernemingen: 18 bewakingsondernemingen en 4 opleidingsinstellingen en 1 beroepsfederatie.

De BVBO is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt geleid door de Raad van Bestuur, waarvan de leden door de Algemene Vergadering worden benoemd. Voor het opvolgen van de concrete dossiers zijn momenteel 7 Commissies actief.

De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen eveneens 14.000 bewakingsagenten tewerk. Dit is meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector. In 2014 waren de BVBO leden goed voor ongeveer € 839 miljoen omzet.

De BVBO behartigt de belangen van de sector en streeft ernaar de marktpositie van haar leden te verbeteren door o.a. het communiceren over de toegevoegde waarde van de sector, het ageren tegen oneerlijke concurrentie en het promoten van de selectieprocedures op basis van kwaliteit.

De BVBO is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de bewakingssector en treedt namens haar leden op als gesprekspartner van onder meer de voogdijoverheid (de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of FOD Binnenlandse Zaken) en van de vakbonden binnen het Paritair Comité nr. 317 voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC 317).

Buiten haar vertegenwoordiging in het PC 317, neemt de BVBO eveneens deel aan het beheer van het Sociaal Fonds voor de bewakingsdiensten, en werkt zij nauw samen met een aantal opleidingscentra van de bewakingssector.

In 2011 heeft de BVBO het Secure Quality Label ontwikkeld en ingevoerd. Dit label heeft tot doel een hoge kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Alle leden van de BVBO worden op regelmatige basis geaudit door een extern en onafhankelijk auditeringsbureau (KIWA Belgium NV) en voldoen aan de vereisten van het Secure Quality Label.

De BVBO is als ondernemingsvertegenwoordiger aangesloten bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waar ze de belangen van haar leden behartigt.

Ten slotte is de BVBO actief lid van de Confederation of European Security Services (CoESS). CoESS is de overkoepelende Europese belangenorganisatie van de private bewakings- en beveiligingsdiensten en telt op dit moment 30 nationale beroepsverenigingen uit 28 Europese landen, waarvan 21 EU lidstaten. Via CoESS kan de BVBO de Belgische private bewakingssector in Europa vertegenwoordigen en heeft de BVBO medezeggenschap in o.a. de Sociale Dialoog (Europese Commissie) en de harmonisatie van wetgeving binnen de Europese Unie.

Onze doelstellingen

De algemene doelstellingen van de BVBO zijn het verdedigen van de belangen van haar leden en van hun activiteiten, het verstrekken van advies aan de leden en het permanent informeren van de leden.
In die zin tracht de BVBO meer bepaald de volgende concrete doelstellingen te realiseren:

 

 • De belangen van de sector vertegenwoordigen bij private en officiële instanties
 • Informeren van zijn leden
 • De rechten van de leden vrijwaren
 • Samenwerken met de bevoegde instanties en voogdijoverheid
 • Overleg met de werkgeversorganisaties en afsluiten van correcte CAO’s
 • Streven naar kwaliteit
 • Relaties onderhouden met de voogdijoverheid
 • Het imago van de sector optimaliseren
 • Onderzoek, analyse en trends
 • Productvernieuwing
 • Partenariaat met klanten
 • Partenariaat met de overheid
 • Eerlijke mededinging

De BVBO neemt actief deel aan het sociaal overleg en verdedigt er de belangen van de werkgevers in geval van conflict in een onderneming. In het Paritair Comité 317 voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, bezit de BVBO alle mandaten die zijn voorbehouden aan de vertegenwoordigers van de werkgevers van de bewakingssector.

Op sociaal vlak is de BVBO de officiële spreekbuis van de bewakingssector bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en in de contacten met de vakbonden. Als enige werkgeversorganisatie is enkel de BVBO gemachtigd sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten.

Inzake sociale aangelegenheden is het PC 317 het platform bij uitstek voor een permanente informatieuitwisseling tussen de bedrijven en de sociale partners. Het PC 317 regelt het merendeel van de sociale aspecten van de private bewakingssector en zoekt mee naar het evenwicht tussen correcte verloning en arbeidsomstandigheden en de competitiviteit van de bewakingsondernemingen.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken)

De BVBO is vertegenwoordigd in een aantal Commissies en fora i.v.m. private veiligheid binnen de FOD Binnenlandse Zaken, de voogdijoverheid voor de bewakingssector.

De BVBO overlegt actief met de FOD Binnenlandse Zaken. Ze adviseert de overheid over het best mogelijke wetgevend kader. De geldende wetgeving wordt voortdurend aangepast aan de evolutie van het private veiligheidsgebeuren.

Tevens hecht de BVBO veel belang aan een degelijke en permanente opleiding. Deze vorming is van uiterst groot belang om te zorgen voor een voortdurende professionalisering van de bewakingssector. De BVBO stimuleert de FOD Binnenlandse Zaken om te komen tot een kwalitatief hoogstaand opleidingsniveau voor al het betrokken personeel.

 

Partnerships

De BVBO werkt nauw samen met de  beroepsvereniging voor alarmcentrales - ACA.

ACA  is lid van de  BVBO en leidt  de Commissie alarmcentrales. 

De BVBO onderhoudt ook nauwe met de PSA (Private Security Association). Deze vereniging groepeert de interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen.

ACA
De BVBO werkt samen met ACA.
Vbo logo
De BVBO is lid van het VBO.
vdab logo
De BVBO heeft samenwerkingsakkoorden met VDAB.
Voka logo
De BVBO is lid van VOKA.

Leden BVBO

vigicore logo
trigion logo
t&d security logo
seris logo
logo
securitas logo
logo
logo
logo
brinks logo
logo
×