x

Woordje over de BVBO

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) werd opgericht in 1971 en vertegenwoordigt momenteel 20 ondernemingen:                                                                                                               18 bewakingsondernemingen, 4 opleidingsinstellingen en 1 beroepsfederatie.

De BVBO is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt geleid door de Raad van Bestuur, waarvan de leden door de Algemene Vergadering worden benoemd. Voor het opvolgen van de concrete dossiers zijn momenteel 7 Commissies actief.

De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen eveneens 14.000 bewakingsagenten tewerk. Dit is meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector. In 2014 waren de BVBO leden goed voor ongeveer € 839 miljoen omzet.

De BVBO behartigt de belangen van de sector en streeft ernaar de marktpositie van haar leden te verbeteren door o.a. het communiceren over de toegevoegde waarde van de sector, het ageren tegen oneerlijke concurrentie en het promoten van de selectieprocedures op basis van kwaliteit.

De BVBO is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de bewakingssector en treedt namens haar leden op als gesprekspartner van onder meer de voogdijoverheid (de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of FOD Binnenlandse Zaken) en van de vakbonden binnen het Paritair Comité nr. 317 voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (PC 317).

Buiten haar vertegenwoordiging in het PC 317, neemt de BVBO eveneens deel aan het beheer van het Sociaal Fonds voor de bewakingsdiensten, en werkt zij nauw samen met een aantal opleidingscentra van de bewakingssector.

In 2011 heeft de BVBO het Secure Quality Label ontwikkeld en ingevoerd. Dit label heeft tot doel een hoge kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Alle leden van de BVBO worden op regelmatige basis geauditeerd door een extern en onafhankelijk auditbureau (KIWA Belgium NV) en voldoen aan de vereisten van het Secure Quality Label.

De BVBO is als ondernemingsvertegenwoordiger aangesloten bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waar ze de belangen van haar leden behartigt.

Ten slotte is de BVBO actief lid van de Confederation of European Security Services (CoESS). CoESS is de overkoepelende Europese belangenorganisatie van de private bewakings- en beveiligingsdiensten en telt op dit moment 30 nationale beroepsverenigingen uit 28 Europese landen, waarvan 21 EU lidstaten. Via CoESS kan de BVBO de Belgische private bewakingssector in Europa vertegenwoordigen en heeft de BVBO medezeggenschap in o.a. de Sociale Dialoog (Europese Commissie) en de harmonisatie van wetgeving binnen de Europese Unie.

Onze doelstellingen

Algemeen genomen verdedigen wij de belangen van de sector en a priori van onze leden en hun activiteiten, het verstrekken van advies aan de leden en hen permanent informeren zorgt voor een doeltreffende participatie. In dit objectief ijvert de BVBO een dagelijkse werking te realiseren, meer bepaald:

 

 • Belangen van de sector vertegenwoordigen bij private en officiële instanties
 • Leden informeren
 • De rechten van de leden vrijwaren
 • Samenwerken en onderhandelen met de bevoegde instanties en voogdijoverheid
 • Deelnemen aan het Overleg met de werkgeversorganisatie
 • Deelnemen aan het Overleg met de sociale vakorganisaties en correcte cao’s afsluiten
 • Kwaliteit garanderen
 • Het imago van de sector optimaliseren en het beroep aantrekkelijker maken
 • Onderzoek, analyse en trends
 • Productvernieuwing
 • Partenariaat met klanten
 • Partenariaat met de overheid
 • Eerlijke mededinging

 

De BVBO neemt actief deel aan het sociaal overleg en verdedigt de belangen van de werkgevers in geval van conflict in een onderneming. In het Paritair Comité 317 voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, bezit de BVBO alle mandaten die zijn voorbehouden aan de vertegenwoordigers van de werkgevers van de bewakingssector.

Op sociaal vlak fungeert de BVBO als officiële spreekbuis van de bewakingssector bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en in de contacten met de representatieve sociale vakorganisaties. Onze werkgeversorganisatie BVBO is mede bevoegd voor het afsluiten van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.

Voor een sterke dialoog inzake sociale aangelegenheden komt het PC 317 maandelijks samen voor een continue uitwisseling tussen de bedrijven en de sociale partners. In het paritair comité 317 stemt men het merendeel van de sociale aspecten van de private bewakingssector af en zoekt men samen naar het evenwicht tussen correcte verloning en arbeidsorganisatie. Strevend naar goede maatregelen die de competitiviteit van bewakingsondernemingen en haar medewerkers ten goede komen.

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ)

BVBO zetelt binnen FOD Binnenlandse Zaken, de voogdijoverheid voor de bewakingssector, in de federale commissies, de adviesraad en op meerdere events i.k.v. private veiligheid en preventie.

BVBO overlegt actief met de FOD Binnenlandse Zaken. Ze doet voorstellen, brengt adviezen aan en steunt de overheidsdiensten bij de actualisatie en de ontwikkeling van het wetgevend kader. De geldende wetgeving evolueert regelmatig het private veiligheidsgebeuren.

Een degelijke en permanente opleiding is een prioriteit voor de BVBO. Vorming en specialisatie onderscheiden het professionalisme van de functies in de bewakingssector. BVBO erkent haar taak ten aanzien van het betrokken personeel en stimuleert de FOD Binnenlandse Zaken om een kwalitatief hoogstaand opleidingsniveau te blijven ontwikkelen en streeft hierbij naar kwaliteitsstandaarden.

 

Partnerships

Onze Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen vervult een socio-economische functie als lid van het VBO en VOKA.

BVBO werkt nauw samen met de beroepsvereniging voor alarmcentrales - ACA, deze leidt de Commissie alarmcentrales. 

BVBO engageert zich voor een duurzame tewerkstelling en onderhoud hiervoor een samenwerkingsakkoord met de dienst voor arbeidsbemiddeling.

BVBO onderhoudt ook de besprekingen met de PSA (Private Security Association), de vereniging die interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen groepeert.

Vbo logo
Voka logo
vdab logo
 
 
 
×